About

Home / About / Organization

Founding Director: Dr. FANG, Jingyun (Member, Chinese Academy of Sciences)
General Director: Dr. TANG, Yanhong
Deputy Director: Dr. LU, Zhi
Dr. WANG, Zhiheng
Assistant Director: Dr. LI, Sheng
Dr. WANG, Shaopeng
Dr. ZHU, Jiangling